De Cliëntenraad van de Gezondheidscentra Amsterdam Zuid Oost en Diemen (GAZO) is met spoed op zoek naar een ambtelijk secretaris voor 50 tot 80 uur per jaar.

GAZO biedt kwalitatief hoogwaardige Eerstelijnsgezondheidszorg aan de bevolking van Amsterdam Zuidoost en Diemen. GAZO bestaat uit negen gezondheidscentra in Amsterdam en Diemen, waar zorg geboden wordt aan meer dan 60.000 patiënten. In de organisatie werken ruim 130 medewerkers.

De cliëntenraad bestaat uit 10 leden en vergadert 6 tot 8 keer (’s avonds) per jaar, waarvan 4 vergaderingen met de bestuurder. Het kan voorkomen dat er een extra vergadering wordt ingelast. Ook wordt verwacht dat de ambtelijk secretaris het verslag maakt van de cursussen die de cliëntenraad doet.

De raad zoekt een professionele, pro-actieve  ambtelijk secretaris, die de raad ondersteunt. De ambtelijk secretaris zoekt uit, is op de hoogte van ontwikkelingen en wetgeving die van belang zijn voor de Cliëntenraad. De ambtelijk secretaris attendeert de raadsleden op belangrijke zaken, ondersteunt het proces, de voorzitter, individuele leden en het bereiken van de achterban.

Daarnaast verzorgt de ambtelijk secretaris de secretariële ondersteuning, het agendabeheer en de archivering van stukken.

 

Taakomschrijving

 

Secretariële ondersteuning van de cliëntenraad:

 • Het in overleg verzorgen van agenda’s, correcte verslaglegging Cliëntenraads- en overlegvergaderingen, vergaderschema, ingaande en   uitgaande correspondentie.
 • Het voorbereiden van de vergaderingen (rondsturen stukken, uitnodigen deelnemers).
 • Het bijhouden van een toegankelijk en actueel archief.
 • Het regelen van faciliteiten.

 

Beleidsinhoudelijke ondersteuning aan de cliëntenraad:

 • Het verzamelen van documentatie en informatie over door de cliëntenraad aangegeven onderwerpen.
 • Het signaleren van ontwikkelingen die relevant zijn voor de cliëntenraad.
 • De cliëntenraad adviseren over te volgen advies- en instemmingsprocedures en het bewaken van afspraken hierover.
 • Het actueel houden van het jaarplan en het maken van het jaarverslag.
 • Het toegankelijk maken van beleidsnotities vanuit de organisatie voor de cliëntenraad en het doen van voorstellen voor behandeling.
 • Het opstellen en actueel houden van een medezeggenschapsregeling o.b.v. het reglement.

 

Inhoudelijk informeren en adviseren van de cliëntenraad

 • De cliëntenraad gevraagd en ongevraagd adviseren over de interpretatie van de Wmcz, strategie, plannen en het stellen van prioriteiten.
 • Het opstellen van conceptadviezen en -brieven.

 

Bevorderen van een goede communicatie van de cliëntenraad:

 • Zorgdragen voor het PR-beleid van de cliëntenraad evenals het contact met de achterban;
 • Namens de cliëntenraad verspreiden van het jaarverslag, jaarplan, informatiebulletins en dergelijke;
 • Het leveren van content voor de website

 

Profielschets

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van ontwikkelingen binnen en affiniteit met de Eerstelijnszorg.
 • Heeft kennis van en inzicht in relevante wetgeving.
 • Heeft kennis van vergaderprocessen.
 • Kan proces gericht denken en werken.
 • Heeft uitstekende communicatieve (mondeling en schriftelijk) en organisatorische vaardigeden.
 • Heeft het vermogen om voorstellen vanuit de organisatie goed te doorgronden en de consequenties daarvan te zien voor de cliënten.
 • Kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Pré: bestuurlijke ervaring.
 • Pré: aanvullende opleiding op het gebied van communicatie in de gezondheidszorg.

 

Voor informatie kun je contact opnemen met Marga Meere, voorzitter Cliëntenraad GAZO via marga.meere@gmail.com